Accreditatie-aanvragen

Het NOVA accrediteert Hoger Onderwijs-opleidingen in Suriname.

HOGER ONDERWIJSBachelorMaster
Wetenschappelijk Onderwijs (WO)180 EC60 EC (of meer)
Hoger Beroepsonderwijs (HBO)240 EC60 EC (of meer)
Uitgangspunt voor voltijdsopleidingen:
60 EC (conform European Credit Transfer System) per jaar

Typen aanvragen:

Bij het NOVA kunt u terecht voor de volgende 3 typen accreditatieaanvragen:

 1. Toets Nieuwe Opleiding (TNO)
  Bestemd voor HBO en/of WO Bachelor- en/of Masteropleidingen die:

  • met een nieuwe opleiding starten en voorafgaand aan de opstart een TNO-proces doorlopen;
  • een accreditatieproces doorlopen binnen de nominale periode van de opleiding waardoor er nog geen afgestudeerden zijn;
  • een significante curriculumherziening hebben doorgemaakt waar er een duidelijk onderscheid is opgetreden in het profiel en de daaraan verbonden eindkwalificaties en programma resulterend in een nieuwe opleiding.
 2. Bestaande Opleiding (BO)
  Bestemd voor HBO en/of WO Bachelor- en/of Masteropleidingen die:

  • op het moment van visitatie langer bestaan dan de nominale studieduur (en afgestudeerden hebben afgeleverd [1]);
  • eerder door het NOVA geaccrediteerd zijn en waarvan de accreditatie nog 1 jaar geldig is (heraccreditatie).
 3. Steunend op een Buitenlandse accreditatie
  Bestemd voor HBO en/of WO Bachelor- en/of Masteropleidingen
  • die al door een andere accreditatieorganisatie dan het NOVA zijn geaccrediteerd en waarvan de accreditatie niet ouder is dan 2 jaar.

Elk van de drie typen aanvraag doorloopt een specifiek accreditatieproces.

Welk type aanvraag moeten wij indienen?

Volg het onderstaande stroomschema om te bepalen of u een TNO- of BO-aanvraag zou moeten indienen.

Disclaimer: Op basis van het regiegesprek en de ingeleverde documentatie zal door NOVA worden nagegaan of het juiste type aanvraag is ingediend. Het oordeel van NOVA is bepalend.

Indien uw opleiding omvangrijke wijzigingen heeft ondergaan en u twijfelt of uw opleiding daarmee een ‘nieuwe opleiding’ in plaats van een ‘bestaande opleiding’ is geworden, kunt u van onderstaand overzicht gebruik maken om een betere inschatting te maken.

Noot: Op basis van het regiegesprek en de ingeleverde documentatie zal door NOVA worden nagegaan of het juiste type aanvraag is ingediend. Het oordeel van NOVA is bepalend.

 Visitatierondes

Per jaar zijn er 2 visitatierondes; te weten April/Mei en Oktober/November. Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze visitatieronde dient u ruim vooraf uw opleiding aan te melden. Dit geschiedt via het indienen van het aanmeldingsformulier.

 • Visitatieronde 1 (april/mei): aanmelding uiterlijk op 30 november
 • Visitatieronde 2 (oktober/november): aanmelding uiterlijk op 31 mei

Tijdens een regiegesprek, dat binnen een maand na de sluitingsdatum van elk van de twee aanmeldingsperioden wordt gehouden, zal worden vastgesteld of de opleiding gereed is om mee te doen aan de eerstvolgende visitatieronde. Opleidingen die doorgaan naar de eerstvolgende visitatieronde:

 • dienen 2 ½ maand voor de geplande visitatieperiode een volledig informatiedossier in (TNO-aanvraag voor Toets Nieuwe Opleiding of zelfevaluatierapport (ZER) bij Bestaande Opleiding);
 • voldoen aan hun betalingsverplichting;
 • doen voordrachten voor werkvelddeskundigen.

Indien aan bovenstaande niet voldaan is, kan een opleiding niet opgaan voor accreditatie en wordt deze uit de desbetreffende visitatieronde verwijderd. NOVA behoudt zich tevens het recht voor om op basis van het ingediende informatiedossier vast te stellen dat een opleiding nog niet klaar is op om te gaan voor visitatie. Deze opleidingen ontvangen aanwijzingen op welke wijze zij alsnog kunnen voldoen aan de basiseisen om op te gaan voor visitatie. Reeds gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Tijdslijn jaarlijkse visitatierondes

Activiteit1e visitatieronde2e visitatieronde
Indienen aanmeldingsformulier (opleiding)15 Oktober - 30 November15 April - 31 Mei
Regiegesprekken (NOVA/opleiding)DecemberJuni
Betaling tranche 1 (50%) (opleiding)JanuariJuli
Voordracht werkvelddeskundigen (opleiding) en identificatie voorzitters, secretarissen en inhoudsdeskundigen (NOVA)JanuariJuli
Indienen informatiedossier (opleiding)1 - 31 Januari1 - 31 Juli
Vaststellen voorgenomen samenstelling visitatiecommissie (NOVA)FebruariAugustus
Goedkeuring (opleiding) en benoeming visitatiecommissies (NOVA)1 - 15 Maart1 - 15 September
Betaling tranche 2 (50%) (opleiding)15 Maart – 31 Maart15 September – 30 September
Aanleveren aanvullende/onderliggende documentatie (opleiding)1 – 15 April1 – 15 Oktober
Visitatieperiode (visitatiecommissie/opleiding)15 April – 15 Mei15 Oktober - 15 November
Opstellen concept-adviesrapport (visitatiecommissie)15 Mei – 15 Juli15 November – 31 Januari
Controle op feitelijke onjuistheden concept-adviesrapport (opleiding), verwerken feedback en indienen adviesrapport bij NOVA (visitatiecommissie)15 Juli – 15 Augustus1 Februari – 28/29 Februari
Besluitvorming Accreditatieraad, waaronder:
- Bevestiging juistheid adviesrapport (opleiding)
- Samenstelling (NOVA) en goedkeuring subcommissie Accreditatieraad (opleiding)
- Doornemen adviesrapport en besluit door subcommissie Accreditatieraad (NOVA)
15 Augustus – 15 Oktober1 Maart – 15 April

Download: aanmeldingsformulier.pd

Contact:

 • dir@novasur.org
 • pc@novasur.org

[1] Indien uw opleiding langer dan de nominale duur bestaat, maar nog geen afgestudeerden heeft afgeleverd, wordt geadviseerd de accreditatie uit te stellen tot het moment dat er afgestudeerden zijn, zodat het rendement en eindniveau (Onderwerp 8; Standaard 17 & 18) beoordeeld kunnen worden.


publicatiedatum: 25 april 2024